Tungkol sa mga isyu

Pinoprotektahan ang ating mga seniors

Nang iniwan ni Jacky ang kanyang karera bilang isang computer programmer para maalagaan ang kanyang tumatandang mga magulang at biyenan, nagkaroon siya ng personal na pananaw sa mga hirap na nararanasan ng mga seniors ng Nevada at ng kanilang mga tagapag-alaga. Ang bawat mamamayan ng Nevada ay nararapat na makapag-retiro nang may dignidad at kapayapaan ng isip. Si Jacky ay palaging lalaban kontra sa mga pagsisikap na isa-pribado o pahinain ang Social Security, at kinokontra niya ang mga pagsisikap na bawasan ang mga benepisyo ng Medicare o mapalitan ang programang ito ng isang pribadong sistema ng voucher. Si Jacky ay tapat sa pagdedepensa ng Social Security at Medicare dahil naniniwala siya na ang mga benepisyong ito ay nakamit sa pamamagitan ng habambuhay na pagsisikap, dahilan kung bakit nakatuon siya sa paghahanap ng solusyon na magbibigay ng garantiya na matutupad natin ang ating mga pangako sa ating mga seniors.

Tumulong din si Jacky upang ang presyo ng insulin para sa mga seniors ay hindi na tumaas pa nang higit sa $35 kada buwan at para mabigyan ang Medicare ng kapangyarihan na makipag-negosasyon para mapababa ang presyo ng mga inireresetang gamot. Naniniwala siya na walang senior sa Nevada ang kailangang gumawa ng mahirap na desisyon sa pagitan ng pagbili ng gamot na makakasalba ng kanilang buhay o pagbili ng pagkain para sa mesa. Bilang isang co-founder ng bipartisan Comprehensive Care Caucus sa Senado, inaasikaso niya ang mga bipartisan na solusyon para palawakin pa ang access sa mga palliative care habang tinutugunan ang mga isyu na nakakaapekto sa mga tagapag-alaga.