Tungkol sa mga isyu

Lumalaban para sa pagkakapantay-pantay

Ang Nevada ay tahanan ng masiglang komunidad ng LGBTQ+, at si Jacky ay matagal nang tapat na kakampi ng mga miyembro ng LGBTQ+ sa kanilang laban para sa pagkakapantay-pantay. Tumulong siya na maipasa ang makasaysayang bipartisan na batas na naglalayong protektahan ang pakakapantay-pantay sa pag-aasawa sa antas ng pederal. Sa panahon kung kailan ang komunidad ng LGBTQ+ ay humaharap sa mga walang katulad na pag-atake, naniniwala si Jacky na marami pang kailangang gawin para maproteksyunan ang mga taga-Nevada – anuman ang kanilang pagkakakilanlan o kung sino man ang kanilang minamahal. Dahil dito, tumulong siya para ipakilala ang Equality Act upang tahasang ipagbawal ang diskriminasyon base sa oryentasyong sekswal at pagkakakilanlan ayon sa kasarian sa mga pangunahing aspeto ng pang-araw-araw na buhay – kabilang ang edukasyon, trabaho, at pabahay. Ang bawat tao ay nararapat na mabigyan ng pantay na proteksyon sa ilalim ng batas.