Tungkol sa mga isyu

Sumusuporta sa pagpapatupad ng batas at pampublikong seguridad

Si Jacky ay lumalaban araw-araw upang suportahan ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa Nevada at mapanatiling ligtas sa krimen ang ating mga komunidad. Tumulong siya upang makakuha ng milyun-milyong dolyar na pondo para sa mga police departments sa Nevada upang tugunan ang mga kakulangan sa tauhan, mas mapabuti ang mga pagsasanay, at mabigyan sila ng mga kritikal na makabagong kagamitan. Ang mga pamumuhunang ito ay nakakatulong sa pagpapatayo ng bagong state-of-the-art na training center para sa Las Vegas Metropolitan Police Department, sa pagsuporta sa mga programang pang-mental health para sa mga police officers ng Reno at Henderson, at sa pagpondo sa mga kritikal na teknolohiya para sa mga istasyon ng pulis sa kanayunan. Sumalungat din si Jacky sa kanyang partido nang siya ay bumoto pabor sa isang resolusyon na pumipigil sa isang batas mula sa D.C. na magpapahina sa kapangyarihang rumesponde ng mga opisyal ng law enforcement, at ngayon, inaasikaso niya ang pagsasabatas ng isang bipartisan na plano na makakatulong sa mga departamento ng pulis sa buong Nevada na makakuha at makapagpanatili ng mga bagong pulis-opisyal sa panahon na ang mga ahensya ng law enforcement ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa tauhan.

Isa sa pinakamatinding isyung kinakaharap ng law enforcement ngayon ay ang fentanyl. Pagdating sa seguridad sa border, bumoto si Jacky pabor sa paghahatid ng bilyun-bilyong dolyar na mapagkukunan, kabilang ang mga bagong teknolohiya at mas marami pang mga Border Patrol agents. Ang kanyang bipartisan na panukala na naglalayong tugisin ang pagpupuslit ng droga at tulungan ang law enforcement na mahinto ang fentanyl sa border ay napirmahan nang maging batas ngayong taong ito.

Si Jacky ay kumikilos din upang matiyak na ang mga bumbero ng Nevada ay may sapat na pondong kailangan nila at karapat-dapat para sa kanila. Tumulong siya na maipasa ang Fire Grants and Safety Act upang matiyak na ang bilang ng mga bumbero sa Nevada at sa buong bansa ay madagdagan at upang makabili sila ng mga pangsagip-buhay na kagamitan. Sa pamamagitan ng Bipartisan Infrastructure Law, nasiguro din ni Jacky ang makasaysayang pondo para sa pagpapataas ng sahod at benepisyo ng mga wildland firefighters, at tumulong din sya para ipakilala ang panukalang may layon na permanenteng itaas ang limitasyon ng overtime premium pay nila. Nakakuha siya ng milyun-milyong dolyar na pondo para sa mga bumbero ng Nevada, kasama ang $3.75 milyon na nakalaan para sa pagpapatayong muli ng Storey County fire station at $2 milyon para naman sa konstruksyon ng isang emergency operations center at fire station sa Carson City. Si Jacky rin ay ang pangunahing kampeon sa Senado para sa Helping Emergency Responders Overcome (HERO) Act na makakatulong na makapagbigay ng mas malawak na mapagkukunan para sa pangkalusugang mental at suporta para sa mga first responders.