Tungkol sa mga isyu

Nagpapabuti ng edukasyon at mga oportunidad sa pagsasanay

Bilang unang miyembro ng kanilang pamilya na nakapagtapos sa kolehiyo, alam ni Jacky kung gaano kahalaga na ang ating mga estudyante ay mag-angkin ng mga kahusayan na angkop sa ekonomiya ng 21st century – kung sila man ay patungong kolehiyo o deretso sa paghahanap-buhay.

Nakasuporta si Jacky na gawing mas abot-kaya ang mataas na edukasyon, ito man ay mula sa advanced skills training, mga programang apprenticeship, community college, o apat na taong college degree. Sa Senado, siya ay nakikipagtulungan sa magkabilang panig para makakuha ng mas maraming pamumuhunan sa mga programa sa karera at teknikal na pagsasanay at sa apprenticeships para sa mga kabataan upang sila ay mag-angkin ng kasanayang kanilang kakailanganin para makapasok sa mga trabahong nagbibigay ng magandang sweldo.

Bilang isang dating computer programmer at software developer, prayoridad ni Jacky ang pagpapalaganap ng edukasyon sa Science, Technology, Engineering, at Math (STEM). Ang kanyang bipartisan na panukalang batas na makakatulong na humikayat sa mga batang kababaihan na kumuha ng kursong computer science at gawing prayoridad ang pagtuturo ng STEM subjects sa mga unang baytang, ay napirmahan at naisabatas na ng dating Pangulong Trump. Bilang bahagi ng makasaysayang CHIPS and Science Law, tumulong din si Jacky na maisabatas ang kanyang bipartisan na panukala na naglalayong tibagin ang mga hadlang sa STEM para sa mga estudyante sa mga komunidad sa kanayunan.